بررسی و تحلیل انگیزه‌ها و علل مهاجرت‌های بین‌المللی، نمونه موردی مهاجرین افغانی شهر مشهد

نویسندگان

چکیده

حدود 4 دهه از سقوط ظاهرشاه و پایان دوران پادشاهی در افغانستان می‌گذرد، اگرچه اولین کودتاچیان که از نزدیکان خانواده سلطنتی بودند، انگیزه خود را پایان دیکتاتوری و نوید دموکراسی برای افغانستان را بشارت می‌دادند. اما تکرار کودتاهای مکرر که نقش قدرت‌های فرا منطقه‌ای در آن‌ها غیرقابل انکار است، آرامش و امنیت مردم و پایداری حکومت را در عمل مورد چالش جدی قرار داد. فروپاشی نظام و ناامنی موجب مهاجرت بیش از 6 میلیون افغان به کشورهای مجاور از جمله پاکستان و ایران گردید. در این مقاله علل و انگیزه مهاجرین افغان به ایران به‌ویژه در حومه شهر مشهد در 4 محله گلشهر، التیمور، ساختمان و سیدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه ناامنی به عنوان عامل اصلی دافعه علت اصلی مهاجرت افغان‌ها به کشورهای دیگر بوده است. اما در ایران نیز مجاورت و هم‌زبانی و جستجوی کار و نیز سهولت دسترسی و تردد به عنوان عامل جاذبه توانسته است، بخش قابل توجهی از مهاجرین افغانی را چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی در خود جای دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey and an Analysis of the Motivations and Causes of International Immigration, Case Study: Afghan Immigrants of Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jahani
  • Soroush Emami Taj Al-din
چکیده [English]

It is about 4 decades from the fall of Zaher Shah and the termination of kingship in Afghanistan. Although the first participants of coup d’états who were akin to the royal family, annunciated their motivation to be putting an end to dictatorship and propagating the promise of democracy, the repetition of coup d’états under the auspices of powers beyond the region, whose influences are undeniable, has seriously disturbed people’s peace and security as well as the stability of the government. The collapse of sovereignty in addition to insecurity resulted in the immigration of more than 6 million Afghans to neighboring countries like Iran and Pakistan. This research surveys the causes and motivations of Afghan immigrants to Iran especially those living in the following four neighborhoods on the margin of Mashhad city: Golshahr, Alteimour, Sakhteman and Seyyedi. The result of the study displays that although insecurity plays the strongest deterrent for them to leave their home country, proximity, similarity of language, job opportunities, availability and transportation count as absorbing factors for a huge number of legal and illegal Afghan immigrants

کلیدواژه‌ها [English]

  • international immigration
  • Afghan immigrants
  • Mashhad
  • Iran