حاشیه نشینی چالش فراروی شهرها مطالعه موردی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

حاشیه نشینی تاریخچه ای به قدمت پیدایش شهرها دارد اما به شکل تعریف علمی و پدیده ای که امروزه با آن مواجه هستیم پس از انقلاب صنعتی شکل گرفت به دلیل این که انقلاب صنعتی با فقر روستاها و صنعتی شدن و تقاضا برای نیروی کار در شهرها همراه بود. حاشیه نشینی در حال گسترش روز افزونی است به شکلی که امروزه به معضلی برای تمامی شهرهای بزرگ در جهان تبدیل شده است. در این مقاله چالش ها و مشکلاتی که حاشیه نشینی برای شهرها ایجاد می کند و همچنین عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی که منجر به بروز حاشیه نشینی می شوند در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق این مطالعه میدانی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نظر بدست آمد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد ساکنان مناطق حاشیه ای مشهد از نظر درآمدی و آموزشی در سطح پایینی قرار دارند و همچنین مهمترین دلیل انتخاب مناطق محل سکونت آنها عوامل اقتصادی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marginalization, the confronting challenge of citys, cause study : Mashhad city Abstract

نویسنده [English]

  • Soroush Emami Tajodin
Master of Geography and Rural Planning, Mashhad Azad University
چکیده [English]

Marginalization of history is as old as the emergence of cities But the scientific definition of the phenomenon that we face today, was formed after the industrial revolution Due to the Industrial Revolution and industrialization of rural poverty and the demand for labor in the cities was. Now is the increasing marginalization in a way that today has become a problem for all major cities in the world. In this article, the challenges and problems that marginalization are created for cities as well as economic, social, educational and cultural marginalization are the cause has been studied in Mashhad. Methodology The field survey and initial data were obtained using a questionnaire and were analyzed. The results show that residents of outlying areas of Mashhad in terms of income and education levels are low and economic factors are the main reason for their residence areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: security environment
  • Marginalization
  • informal settlements
  • parks
  • urban challenges
  • urban spaces
  • Mashhad
  • Mashhad Mellat Park