تحلیلی بر عوامل موثر بر مهاجرت های روستایی در ایران (مطالعه موردی: دهستان بلهرات شهرستان نیشابور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده

در کشور های در حال توسعه از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهم ترین مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شمار می آید. زیرا مهاجران هم در مبدا و هم در مقصد مسائل و مشکلات ازجمله ،تغییر در ترکیب و ساخت جمعیت، اشتغال، بیکاری، سطح دستمزدها، درآمد سرانه، بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامعه شهری،تخلیه روستاها و تخریب آنها و مشکلاتی از این دست را به وجود می آورد. در این مطالعه عوامل موثر بر مهاجرت های روستایی دهستان بلهرات شهرستان نیشابور به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است . برای انتخاب روستاهای نمونه براساس آمار گیری سال 1390 از بین 21 روستایی که دارای جمعیت بودند 3 روستای سالاری، ده نو، قلعه شیشه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند.آن گاه بر اساس جامعه آماری ،حجم نمونه بر اساس پیشنهاد شسکین به تعداد 120 مورد انتخاب و پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها نتایج طبقه بندی و تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین کمبود درآمد،کمبود فرصت های اشتغال و کمبود امکانات خدماتی و مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors Effective on Village Immigration. (Case Study: Bolharat District of Neyshabur City)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jahani 1
  • Mahboubeh Hosseinzadeh 2
  • Soroush Emami Tajeddin 3
1 Assistant Professor
2 PhD Student
3 MS
چکیده [English]

In developing countries such as Iran, the migration from village to city is one of the most important social, economic and political issues. Because immigrants are at the origin and destination of problems and problems, including changes in composition and population construction, employment, unemployment, wages, per capita income, the occurrence of multiple disruptions due to pressure on urban resources and facilities, urban dismantling and demolition They create such problems. In this study, the factors affecting rural migration in Bolharat district of Neyshabur city have been studied as a case study. In order to select the sample villages based on the statistics of 1390, 21 villages with population were selected. Three villages of Salari, Dehno, ghaleh shishe were selected by stratified random sampling method. Then, based on the statistical population, the sample size was based on the suggestion of Sheskin 120 items were selected and after the distribution and collection of questionnaires, the results were categorized and analyzed. The results of the data analysis indicate that there is a relationship between income deficits, lack of employment opportunities and a shortage of services and immigration facilities in the studied villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bolharat Village
  • Domestic Migration
  • Rural Immigration
  • Neyshabur City