نقش حضور مهاجران افغانی در احساس امنیت اجتماعی (نمونه موردی:شهرمشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیاروعضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Afghani Migrants on sense of security (Case Study: Mashhad City)

نویسنده [English]

  • Seyed Khalil Seyedalipour
Assistant Professor and Member of the Board at Naja Reaserch Center