واکاوی تصادفات محور غرب استان خراسان رضوی با هدف بررسی علل تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

تصادفات رانندگی یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر در جهان به شمار میرود و خسارات ناشی از آن تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشورها دارد . در کشور ما نیز این موضوع به مشکلی بزرگ و مهم تبدیل شده است؛ به گونه ای که ایران به لحاظ تصادف ها و سوانح جاد های و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ ومیر ناشی از آن معرفی شده است. عوامل مختلفی مانند شرایط راه، مشخصات راننده، نوع وسایل نقلیه و تجهیزات ایمنی آنها و شرایط محیطی، میتوانند بر احتمال رخداد و شدت تصادفات تأثیرگذار باشند. با توجه به این که محور های برونشهری سهم بسزایی از تلفات تصادفات را به خود اختصاص میدهند، بنابراین در این تحقیق تصادفات یکی از پر ترددترین محور های کشور_محور غرب استان خراسان رضوی _ با استفاده ازتحلیل های آماری فریدمن و عاملی و مدل های رگرسیون لجستیک چندگانه و شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که نتیجه مشترک آزمون فریدمن و تحلیل عاملی، عامل انسانی موثر بوده است که به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر مؤثر در تصادفات این محور شناسایی شد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون لجستیک نشان می دهد که متغیرهای فصل تابستان، روزهای اول هفته، ساعات 12 تا 18، شب بدون روشنایی کافی، سطح راه مرطوب و خیس، احتمال وقوع تصادفات در محورغرب استان خراسان رضوی را بیشتر افزایش داده اند. همچنین در این مدل، متغیرهای ساعات 24 تا 6، سرعت کمتر از 50، سن بالاتر از 60 و رانندگان زن احتمال رخداد تصادفات با شدت بیشتر را کاهش داده اند. نتایج مدل شبکه عصبی مصنوعی نیز با دقت بالاتر خود نشان داده است که متغیرهای عامل انسانی موثر، سرعت حداکثر، علت تامه تصادف و وضع هندسه بیشترین تأثیر را در شدت تصادفات محور داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of accidents in the western axis of Khorasan Razavi province with the aim of investigating the causes of accidents

نویسنده [English]

  • mohmmadali tabeei
Iran University of science and technology
چکیده [English]

Traffic accidents are one of the main causes of death in the world and the resulting damages of them have significant impact on the economy. In our country either , this issue has become a big and important problem; in the way that In terms of road accidents and the accidents related to traffic our country is introduced as one of the countries with the highest number of accidents and deaths. Various factors such as road conditions, driver characteristics, type of vehicles and their safety equipment and environmental conditions, can affect the probability of occurrence and severity of accidents. Due to the fact that suburban axes account for a large share of accident losses, so in this study, one of the busiest axes in the country - western axis of Khorasan Razavi province - using Friedman and factor statistical analysis and multiple logistic regression models. And the neural network has been examined. The results of this study show that the similar result of Friedman test and factor analysis was this fact that human factor that was identified as the most important effective parameter in road accidents. The results of logistic regression model show that the variables of summer, first days of the week, 12 to 18 hours, night without sufficient lighting, wet and slippy road surface, have increased the probability of accidents in the western axis of Khorasan Razavi province. Also in this model, the variables of 24 to 6 hours, speed less than 50, age over 60 and female drivers have reduced the probability of more severe accidents. The results of the artificial neural network model have shown with higher accuracy that the variables of effective human factor, maximum speed, complete cause of the accident and geometry have had the greatest effect on the severity of road accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Safety
  • Transportation
  • accident Analysis
  • Multinomial Logistic Regression

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی