ارائه مدلی کیفی برای بررسی رابطه سطوح مهاجرت با امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

چکیده

امروزه با تقویت سیستمهای حمل‌ونقل و اطلاعاتی، مهاجرت در سطوح مختلف تسهیل و افزایش یافته است. بررسی تاثیرات آن در جوامع مبدا و مقصد نیز نیز مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در ایران، مهاجرت از دو جنبه مهاجران ورودی و مهاجران خروجی قابلیت بررسی دارد. با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و ناامنی‌های کشورهای مجاور، بررسی این پدیده از نظر تاثیر بر امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ لذا هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای بررسی رابطه مهاجرت با مولفه‌های اصلی امنیت است. امنیت ملی با چهار مولفه امنیت سیاسی و نظامی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و امنیت فرهنگی در نظر گرفته شد و مهاجرت در سطوح بین‌المللی، درون کشوری و ذهنی تحلیل گردید. روش تحقیق کتابخانه‌ای بود که پس از یافتن عوامل موثر، تحلیل و مدل مفهومی تشکیل شد و با نرم افزار ونسیم ترسیم گردید. این تحقیق نشان داد مهاجرت در سطح بین‌المللی عمدتاً به شکل مهاجرت نیروهای متخصص و سرمایه‌دار از کشور و ورود نیروهای بدون شغل و سرمایه به کشور است. برای مهاجرین ورودی به کشور، لازم است جریان مهاجرت تحت کنترل قرار گیرد و قوانین مناسب می‌تواند روند مهاجرت و اثرات امنیتی این مهاجرین را کاهش دهد. مدل‌های ارائه شده گویای تاثیرات نامطلوب مهاجرت بین‌المللی و ذهنی بر امنیت کشور است. با توجه به روند صعودی این مهاجرتها لازم است توجه به آن در اولویت اقدام قرار گیرد. مهاجرت در سطح درون کشوری از جنبه‌های مختلفی اثرات مطلوبی بر امنیت کشور دارد. جنبه نامطلوب آن حاشیه نشینی است که بایستی کنترل شود و اثرات سوء امنیتی آن کاهش یابد. این تحقیق نشان داد جریانهای مهاجرتی در سطوح بین‌المللی و فردی تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌ای و جنگ نرم و ایجاد تمایل به مهاجرت تشدید شده و نیاز به مقابله نرم و هنرمندانه دارد و بایستی تمایل بر مهاجرت کنترل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a qualitative model to examine the relationship between migration levels and security

نویسنده [English]

  • Nahid Hashemian Bpjnord
Assistant professor, Industrial engineering department, faculty of engineering, Khayyam University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Strengthening transportation and information systems has facilitated and increased migration . The study of its effects has also been considered by many researchers. Immigration in Iran can be examined from two aspects: incoming immigrants and outgoing immigrants. Special strategic position of Iran and the insecurities of neighboring countries caused the study of this phenomenon in terms of impact on security has become particularly important; so the purpose of this research is to provide a qualitative model to investigate the relationship between migration and the main components of security. National security was considered with four components of political and military security, social security, economic security and cultural security, and migration was analyzed at international, domestic and subjective levels. The research method was library which led to find effective variables and after analyzing led to develop the conceptual model that was drawn with VENSIM software. This study showed that international migration is mainly in the form of migration of specialized and capitalist people from the country and the entry of unemployed and poor people into the country. For immigrants entering the country, it is necessary to control the flow of immigration and appropriate laws and strategies in their implementation can reduce the harmful effects of these immigrants. The proposed model shows the negative effects of international and mental migration on the security of the country. Due to the upward trend of migration, it is necessary to pay attention to it as a priority. Intra-country migration has positive effects on the country's security in various aspects. The marginalization,must be controlled in order to reduce bad effects. The migration flows at the international and individual levels are intensified under the influence of media propaganda and soft war and need a soft and artistic confrontation and the desire to migrate should be controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Systems
  • migration
  • Modeling
  • Security

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی