نقش دولت‌ها در امنیت اشتغال روستایی ایران (مطالعه موردی: شهرستان خوشاب خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و دانشجوی دکتری جغرافیای دانشگاه خوارزمی

2 دانشجو دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

اشتغال در نواحی روستایی، از اهم برنامه‌های دولت‌ها در دهه‌های اخیر بوده است. بخش قابل توجه‌ای از شاغلین هر کشور در مناطق روستایی مشغول هستند. بنابراین یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی در این نواحی است. در همین راستا، مقاله حاضر سعی دارد به بررسی نقش دولت در اشتغال روستایی ایران بپردازد. شیوه گردآوری اطلاعات نظری مبتنی بر داده های اسنادی-کتابخانه ای و اطلاعات مورد نیاز آماری نیز به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با بکارگیری پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری منطبق بر خانوارهای روستایی شهرستان خوشاب است، براساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده 8 روستا انتخاب شد، که از طریق فرمول کوکران از بین 2.467 خانوار، 141خانوار به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شده است. در ابتدا نقش دولت در اشتغال روستایی، روستاهای شهرستان خوشاب در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطابق طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در قالب 13شاخص طبقه بندی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با توجه به اهداف، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد، برای عملیات آماری و داده پردازی از نرم افزارSPSS و برای تهیه نقشه محدوده مورد مطالعه از نرم افزارGIS استفاده شده است. نتایج به دست آمده گویای این است که شاخص‌های تحقیق سطح معناداری کمتر از 05/0 را دارند که بیانگر نظر مثبت پاسخگویان از نقش دولت در اشتغال روستاییای است. همچنین به ترتیب شاخص‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی نسبتا عملکرد مناسبی داشته اند. نتایج به دست آمده گویای این است که شاخص‌های تحقیق سطح معناداری کمتر از 05/0 را دارند که بیانگر نظر مثبت پاسخگویان از نقش دولت در اشتغال روستاییای است. همچنین به ترتیب شاخص‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی نسبتا عملکرد مناسبی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of governments in the security of rural employment in Iran (Case study: Khoshab city of Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Hassan Momeni 1
  • malihe soltanabadi 2
1 Researcher and PhD student in Geography, Kharazmi University
2 PhD student of Kharazmi University
چکیده [English]

Employment in rural areas has been one of the most important programs of governments in recent decades. A significant proportion of employees in each country are employed in rural areas. Therefore, one of the major development goals in most countries is to reduce unemployment and develop employment activities in these areas. In this regard, the present article tries to examine the role of government in rural employment in Iran. The method of collecting theoretical information based on documentary-library data and statistically required information was also collected through semi-structured interviews using a questionnaire. The statistical population corresponds to the rural households of Khoshab city. Based on stratified random sampling, 8 villages were selected, which through Cochran's formula, out of 2,467 households, 141 households were selected as the sample population of the research. Initially, the role of government in rural employment, the villages of Khoshab city in economic, social and environmental dimensions, according to the Likert five options, were classified into 13 indicators. In order to analyze the collected data according to the objectives, descriptive statistics and inferential statistics were used, for statistical operations and data processing, SPSS software was used and for preparing the map of the study area, GIS software was used. The results show that the research indicators have a significance level of less than 0.05, which indicates the positive opinion of the respondents about the role of the government in rural employment. Also, economic, environmental and social indicators have performed relatively well, respectively.Also, economic, environmental and social indicators have performed relatively well, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural employment
  • the role of government
  • economic goals
  • Khoshab city