عوامل وقوع سرقت محتویات داخل خودرو در شهر مشهد و ارائه راهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 کارشناس ارشد حقوق جز ا و جرم شناسی

چکیده

سرقت محتویات داخل خودرو ،یکی از انواع سرقت‌ها است که وقوع و شیوع آن در اغلب موارد، علاوه بر ایجاد مشکلات مالی و معیشتی برای مالباختگان، می‌تواند منشأ بروز احساس ناامنی در جامعه گردد. این پدیده مذموم علاوه بر وارد کردن خسارت مالی، مالباخته را متحمل ضربه شدید روحی و روانی می نماید و مطالبات از نیروی انتظامی را افزایش می‌دهد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا به عوامل وقوع سرقت محتویات داخل خودرو در شهر مشهد و ارائه راهکار بپردازد.
این پژوهش باز نظر هدف، تحقیقی میدانی و کاربردی است و از نظرکنترل متغیرها ، تحقیقی غیر آزمایشی از نوع توصیفی، اسنادی و پیمایشی است.روش نمونه گیری تمام‌شمار بوده و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. جامعه آماری عبارت است از کلیه سارقین خودرو شهر مشهدکه در زندان هستند وحجم نمونه تعداد 40 نفر از سارقین محتویات خودرو (همه سارقین محتویات خودرو شهر مشهد تعداد 40 نفرمی باشند که با روش تمام شمار همه آنها انتخاب گردیدند) که در زندان یا بازداشتگاه به سر می بردند.
با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت ارزش معیارهای محیطی کسب شده در تجزیه و تحلیل ناشی از داده های آماری به ترتیب مقدار، عبارت بود از : مناطق برخوردار با ارزش 170 ، خلوت بودن محل با ارزش 161، تاریکی هوا و تجهیز خودرو به دزدگیر با ارزش 156 ، کیفیت درب قفل خودروها با ارزش 150، ایام تعطیل با ارزش 142 و معیار ماشین های ایرانی با ارزش 141.
با بررسی های صورت گرفته ،نتایج حاصله از تحقیق حاضر بیان می دارد که مهمترین عوامل وقوع سرقت محتویات خودرو در شهر مشهد به ترتیب عبارت بود از عوامل اجتماعی (آسیب های اجتماعی) ، عوامل اقتصادی ، عوامل فرهنگی –مذهبی و عوامل محیطی .

واژگان کلیدی: محتویات داخل خودرو ، سرقت ، مشهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of theft of car contents in Mashhad and providing a solution

نویسندگان [English]

  • alireza moradi 1
  • Samad Shorakaei 2
1 Institute of Law Enforcement and Social Studies
2 MS
چکیده [English]

Theft of car contents is one of the types of thefts, the occurrence and prevalence of which in most cases, in addition to creating financial and livelihood problems for the victims, can be a source of insecurity in society. Therefore, the present study seeks to address the causes of theft of car contents in the city of Mashhad and provide a solution. Due to the nature of the research subject and in terms of purpose, this research is a field and applied research and in terms of controlling variables, it is a non-experimental research of descriptive, documentary and survey type. The sampling method is all-inclusive and the data collection tool is a questionnaire and reference. It has been to the documents. The statistical population in this study is all car thieves in Mashhad who are in prison and detention center and the sample size of 40 car thieves in Mashhad (all car thieves in Mashhad are 40 people, all of them by the method of counting all of them Were selected) while in prison or detention center. According to the obtained results, it can be said that the value of environmental criteria obtained in the analysis resulting from statistical data, respectively, were: areas with a value of 170, privacy of a place with a value of 161, darkness and vehicle equipment Alarm with a value of 156, quality of car door lock with a value of 150, holidays with a value of 142 and standard of Iranian cars with a value of 141. Based on the studies, the results of the present study indicate that the most important factors in the occurrence of theft of car contents in Mashhad were social factors (social harms), economic factors, cultural-religious factors and environmental factors, respectively.
Keywords: In-car contents, theft, Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contents inside the car
  • Theft
  • Mashhad