پیامدهای اجتماعی- امنیتی مبتنی بر آینده پژوهی الگوهای مهاجرت روستا به شهر (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه مهاجرت از روستا به شهر یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه محققان به ویژه در موضوعات اجتماعی- امنیتی تبدیل شده است. اگرچه در زمینه مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی و پیامدهای اجتماعی- امنیتی، مطالعات و برنامه‌ریزی های مختلفی انجام شده است، اما روش‌های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر پیش‌بینی های قطعی از آینده در مواجهه با عوامل غیرقطعی و تغییرات، کارایی خود را از دست می دهند. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال این است که مبتنی بر آینده پژوهی الگوهای مهاجرت روستا به شهر در استان خراسان رضوی، پیامدهای اجتماعی- امنیتی آن را در سطح استان شناسایی نماید که به این منظور از دو رویکرد سناریونگاری و شبیه سازی مبتنی بر رویکرد پویایی‌های سیستم بهره گرفته شده است. در فرایند اجرایی تحقیق، ابتدا پیشران های کلیدی الگوهای مهاجرت از روستا به شهر از تحقیقات پیشین شناسایی شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان بر اساس تکنیک دلفی، مهم ترین عوامل تعیین گردیدند. پس از تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل بر یکدیگر و تحلیل آنها در قالب ماتریس تأثیرات متقابل در نرم افزار میک مک و همچنین ماتریس تأثیر- عدم قطعیت، پیشران های کلیدی مهاجرت روستایی شناسایی شدند. سه سناریو با عناوین گذشته در آینده، کنترل جمعیت، و کنترل میدان دافعه با استفاده از محاسبات در نرم افزارهای سناریوویزارد تعیین شدند و بر اساس آنها شبیه سازی ریاضی الگوهای مهاجرت با رویکرد پویایی های سیستم در نرم افزار ونسیم انجام گرفت. در نهایت، پیامدهای اجتماعی- امنیتی مرتبط بر اساس نتایج حاصل مورد تحلیل قرار گرفتند و پیشنهاداتی جهت اقدامات پیش نگر جهت برقراری امنیت اجتماعی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Security Consequences based on Future Study of Rural-Urban Migration Patterns (Case study: Khorasan Razavi province)

نویسندگان [English]

  • Ali Alizadeh-Zoeram
  • Alireza Pooya
Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Todays, migration from rural to urban areas has become one of the most important issues for special researchers in socio-security issues. If in the field of migration as a social phenomenon and socio-security consequences, various studies and programs are done, but using the traditional planned method based on definite predictions of the future if the use of uncertain factors and change. According to the present study, the current study seeks to identify the socio-security consequences of rural-urban migration patterns in Khorasan Razavi province. Two approaches of scenario planning and simulation based on system dynamics approach have been used. In the research process, first the key drivers of rural-urban migration patterns were identified from previous research and then based on the opinions of experts based on Delphi technique, the most important factors were identified. After determining the degree of influence of factors on each other and analyzing them in the form of interaction matrix in MicMac software as well as impact-uncertainty matrix, the key drivers of rural migration were identified. Three scenarios with past titles in the future, population control, and repulsion field control were determined using calculations in ScenarioWizard software and based on them, mathematical simulation of migration patterns was performed with the approach of system dynamics in Vensim software. Finally, the related socio-security consequences were analyzed based on the results and suggestions for preventive measures to establish social security were presented.
Keywodrs: Migration, Rural migration, Social security, Future study, Scenario
Keywodrs: Migration, Rural migration, Social security, Future study, Scenario

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • Rural migration
  • social security
  • Future study
  • Scenario