سنجش رفتارهای نوع دوستانه پلیس و مولفه های آن ( مورد مطالعه: شهروندان مناطق شهری مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 پلیس تخصصی معاونت اجتماعی ناجا خراسان رضوی

3 پژوهشگر اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

چکیده

نوع دوســتی یــک رفتار اجتماعــی،اخلاقــی و ارزشی اســت که پاسخی مثبت، به رفاه و نیاز دیگران داده می شود و هدف آن کمک به دیگران نفع رسانی به دیگری و مسئولیت پذیر بودن در برابر دیگران است.هدف پژوهش حاضر سنجش میزان رفتارهای نوع دوستانه پلیس و مولفه های آن بوده است.روش کمی مبتنی بر پیمایش شهروندان20 تا 49 ساله مناطق شهری مشهد بوده که بر اساس نمونه گیری متناسب با حجم هر منطقه به طور خوشه ای تصادفی در حدود 600 یافته با تکیه بر پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف(1 تا7) لیکرت اطلاعات جمع آوری شده است.ضریب آلفای کرونباخ متغیر برابر با(822/0) و مولفه ها مسئولیت پذیری،(832/0) همدلی(834/0) و دیگرخواهی(835/0) بدست آمده است.یافته ها نشان از این است که وضعیت میانگین متغیر و مولفه های آن متوسط روبه بالا بوده است و در سطح مناطق منطقه 13 (ثامن) از موقعیت میانگین بهتری به نسبت دیگر مناطق برخورداربوده است. جنسیت رابطه معناداری در سطح خطای 05/0 با رفتارهای نوع دوستانه پلیس داشته است و سایر متغیرهای زمینه ای رابطه معنادار با سنجش متغیر تحقیق نداشته اند.میانگین خوشه های منزلتی، مناطق شهرداری و سرکلانتری های حوزه استحفاظی شهر مشهد با متغیر تحقیق رابطه معناداری در سطح خطای05/0 داشته اند و براساس اینکه یافته ها از آزمون نرمالیته برخوردار نبوده است.نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است که که مقدار مجذور کای به‌دست‌آمده از ضرایب فی در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 قرار داشته(05/0>P) و به لحاظ آماری با اطمینان 95% میانگین مؤلفه‌ها تفاوت معناداری داشته اند؛ به این معنا که مؤلفه‌های مسئولیت پذیری، همدلی و دیگر خواهی به ترتیب از میانگین بیشتری برخوردار بوده اند.در نهایت از منظر شهروندان رفتار نوع دوستانه پلیس با توجه به هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و ارزشی نظام حاکم بر جامعه و ساختار سازمانی نیروی انتظامی از معیار قابل قبول خوبی برای شهروندان برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement altruistic behavior of the police and its components (Case study: Citizens of urban areas of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan sharbatiyan 1
  • Mehdi Omrani 2
  • Fahimeh Azarnia 3
1 Social Researcher and Lecturer of Police-Khorasan Razavi University of Applied Sciences
2 پلیس تخصصی معاونت اجتماعی ناجا خراسان رضوی
3 پژوهشگر اجتماعی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
چکیده [English]

Friendship is a social, moral, and value behavior that responds positively to the well-being and needs of others and its purpose is to help others benefit others and to be accountable to others. The purpose of this study was to measure the altruistic behaviors of the police and its components. The quantitative method was based on surveying citizens aged 20 to 49 years old in urban areas of Mashhad. Based on sampling appropriate to the size of each area, randomly clustered about 600 findings based on a researcher-made questionnaire based on the range of (1 to 7) Likert data were has been collected. Cronbach's alpha coefficient is variable equal to (0.822) and the components of responsibility, (0.832) empathy (0.834) and altruism (0.835) are obtained. Findings show that the average status of the variable and its dimensions has been upward and the level of the region 13 (Samen) has a better average position than other urban areas. Gender had a significant relationship at the 0.05 error level with altruistic behaviors of the police and other contextual variables did not have a significant relationship with measuring the research variable. The mean of status clusters, municipal areas and head offices of Mashhad protected area had a significant relationship with the research variable at the error level of 0.05 and based on the findings did not have a normality test. The results of Friedman test indicate that the amount of chi-square obtained from Phi coefficients is at the error level less than 0.05 (P <0.05) and statistically with 95% confidence of the mean component were significantly different; This means that the components of responsibility, empathy and otherness were higher than average, respectively. Finally, from the citizens' point of view, the altruistic behavior of the police, considering the social,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Altruism
  • Otherness
  • responsibility
  • Empathy