دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، تابستان 1397 
4. نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در توسعه امنیت پایدارشهری

صفحه 173-204

آرش قربانی سپهر؛ زهرا انصاری؛ زهرا سلطان محمدی