دوره و شماره: دوره 10، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 1-254