دوره و شماره: دوره 10، شماره 42، زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان عملکرد پلیس در برقراری نظم و امنیت در استان خراسان رضوی ( نمونه موردی شهردرگز)

صفحه 1-32

حسین احمدی؛ حسین قاجاری؛ مریم مقدسی چادرنشین کیوانلو؛ معصومه دادگر