اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا حسنی در میان

دکتری جمعیت شناسی برون سازمانی

gh-hassanium.ac.ir

هادی زرقانی

دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghanium.ac.ir

عباس شیخ الاسلامی

دکتری حقوق برون سازمانی

dr.sheikholeslamigmail.com

عطا طهرانچی

دکتری روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)

tehranchi.atagmail.com

جواد فدایی کاخکی

دکتری شیمی درون سازمانی

ga-fadaeeyahoo.com

محمد حسین قیاسی

دکتری مدیریت استراتژیک درون سازمانی

mohegh12gmail.com

ناهید هاشمیان

دکترای مهندسی صنایع استاد یار دانشگاه خیام

hashemianaut.ac.ir

محمد حسن شربتیان

جامعه شناسی پژوهشگر و مدرس علمی و کاربردی نیروی انتظامی خراسان رضوی

sharbatiyangmail.com

احسان توکلی

دکتری اقلیم شناسی برون سازمانی

eh_ta84yahoo.com

زهره عباس نیا

آمار دانشگاه فردوسی مشهد

abasnia.zohreyahoo.com