اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حمید نجات

دکتری روانشناسی عمومی استاد یار دانشگاه آزاد مشهد

hnejat54yahoo.com

هادی زرقانی

دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

h-zarghanium.ac.ir

ناهید هاشمیان

دکترای مهندسی صنایع استاد یار دانشگاه خیام

hashemianaut.ac.ir

احسان توکلی

دکتری اقلیم شناسی برون سازمانی

eh_ta84yahoo.com
09151301830

عباس شیخ الاسلامی

دکتری حقوق برون سازمانی

dr.sheikholeslamigmail.com
09153148848

جواد فدایی کاخکی

دکتری شیمی درون سازمانی

ga-fadaeeyahoo.com
09366107332

محمد حسین قیاسی

دکتری مدیریت استراتژیک درون سازمانی

mohegh12gmail.com

غلامرضا حسنی در میان

دکتری جمعیت شناسی برون سازمانی

gh-hassanium.ac.ir

عطا طهرانچی

دکتری روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)

tehranchi.atagmail.com
05135099665

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی