داوران

نام داور                             سمت/سازمان

حسین بهروان                      دکتر استاد دانشگاه فردوسی مشهد

هادی زرقانی                 دکتر دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا حسنی             دکتر استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد

حمید نجات                     دکتر استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

جواد جهانشیری            دانشگاه دفاع ملی

محمد حسین قیاسی      دانشگاه دفاع ملی

احسان توکلی                 دانشگاه آزاد اسلامی

جواد فدایی کاخکی      دانشگاه علوم انتظامی

reviewersList

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی