داوران

نام داور                             سمت/سازمان

هادی زرقانی                  دکترای تخصصی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا حسنی              دکترای تخصصی، استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد

حمید نجات                      دکترای تخصصی، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

جواد جهانشیری             دانشگاه دفاع ملی

محمد حسین قیاسی     دانشگاه دفاع ملی

احسان توکلی                دکترای تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی

جواد فدایی کاخکی       دانشگاه علوم انتظامی

عطا طهرانچی               دکترای تخصصی، دانشگاه امام رضا (ع)

هادی ربانی                  دانشگاه فردوسی مشهد